Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.kobiecosc.me

Obowiązuje od: 17 grudnia 2021 r.

§1

Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kursy.kobiecosc.me za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Julia Łazicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julia Łazicka, ul. Kościelna nr 45d/lok. 10, 60-537 Poznań, NIP 7772984112, REGON 302079717.
 3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 4. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą, dostępny pod adresem: www.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 11. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak:
  1. Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego, w jakim formacie jest dostępny.
  2. Kurs online – dostęp do materiałów audio i/lub wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie kursowej, który Kupujący uzyskuje na okres wskazany w wybranym Abonamencie. Informacja o okresie ważności kursu online jest każdorazowo podawana w jego opisie.
  3. Warsztaty online lub Konsultacja online – treningi i konsultacje realizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji, grupa w serwisie społecznościowym Facebooka). Czas trwania treningu i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie tego Produktu.
 12. Abonament – opłata za określony czas dostępu do kursu online lub warsztatów online lub wykupionych treści cyfrowych. Okres abonamentu jest każdorazowo wskazany w opisie Produktu.
 13. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 14. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie. Kupujący otrzymuje dostęp do wybranego Pliku lub Kursu online, który wykupił w Sklepie.
 15. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 16. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie, polegająca na udostępnieniu Kupującym możliwości kontaktu ze Sprzedawcą.

§2

Postanowienia ogólne.

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia rachunki lub faktury sprzedaży na żądanie Kupującego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dostarczenie Plików, Kursów online i/lub realizacja Warsztatów online lub Konsultacji online odbywa się poprzez Internet.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 8. Dostarczenie Produktów w postaci wykupionych w Sklepie treningów personalnych odbywa się w miejscu ustalonym pomiędzy Kupującym a osobą prowadzącą trening.

§3

Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 2. płatność online – przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności online dostarczany przez Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 728, NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych.

§4

Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Plik, Kurs online lub Warsztat online, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 1. dodania Pliku lub Kursu online do koszyka,
 2. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres,
 3. podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub Konsultacji online,
 4. wskazania danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 5. wybór formy płatności,
 6. akceptacja regulaminu Sklepu,
 7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuje i płacę”, oznaczającego obowiązek uiszczenia należności za wybrany Produkt lub Usługę.
 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik, Kurs online, Konsultację. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za zamówiony Plik, Kurs online lub Warsztaty online przez Kupującego.

§5

Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu.

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki i Kursy online w następujących terminach:
 1. przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta do kursu. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,
 2. w przypadku przedsprzedaży Pliku lub Kursu online realizacja zamówienia następuje po terminie, w którym Plik lub Kurs online zostaje opublikowany na stronie Sklepu. W przypadku Produktów sprzedawanych w systemie przedsprzedaży termin ten jest każdorazowo podawany w opisie tego Produktu, Pliku lub Kursu online.
 3. Zamówienia złożone na Warsztaty online i Konsultacje online realizowane są w terminach podanych w opisie Produktu lub po wcześniejszym indywidualnym umówieniu. Przed dokonaniem zakupu zaleca się sprawdzenie w jakim terminie jest uruchamiany dany kurs.

§6

Dostawa Produktów.

Produkty dostępne w Sklepie, w szczególności Pliki elektroniczne, Kursy online, Konsultacje online są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.

§7

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu. 
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e-mail podany na stronie Sklepu.
 5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub sporządzić pismo o odstąpieniu od umowy własnoręcznie.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi środki pieniężne w ciągu 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o chęci skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, na numer rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność.
 10. Konsument lub Klient-Konsument po odstąpieniu od umowy traci dostęp do Pliku lub Kursu online, nie będzie mógł pobierać plików, logować się do kursów online lub uczestniczyć w warsztatach online lub treningach personalnych, w stosunku do których skorzystał z uprawnienia odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§8

Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Pliku lub Kursu online w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. 
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 2. nazwę zakupionego Produktu,
 3. opis reklamacji,
 4. datę ujawnienia się wady Produktu,
 5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail). 
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu i strony www jest Sprzedawca. 
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
 3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stroniewww.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci
 4. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies pod adresem: www.kobiecosc.me/polityka-cookies

§10

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 4. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 1. aktualny system antywirusowy,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

§11

Rejestracja i założenie Konta na platformie kursowej.

 1. Kupującym produkty cyfrowe, w celu korzystania z zakupionych Kursów online, zakładane jest Konto na platformie kursowej, na której Sprzedawca umieścił nagrania i/lub pliki do pobrania. Konto zakładane jest automatycznie w trakcie dokonywania Zamówienia.
 2. Konto umożliwia logowanie się do platformy kursowej, dostęp do wykupionych Kursów online przez czas, na który dostęp do danego Kursu online lub innego produktu cyfrowego, został wykupiony.
 3. W celu założenia Konta niezbędne są dane identyfikacyjne (imię lub nazwa), a także adres e-mail oraz hasło.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta osobom trzecim.
 5. W sytuacji, gdy hasło jest tworzone automatycznie i Kupujący otrzymuje hasło tymczasowe do zalogowania się, Kupujący jest zobowiązany do zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się.
 6. Konta osób, których abonament na Kurs online się zakończył i nie przedłużyli oni swojego dostępu, będą usuwane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia, w którym dostęp ten się zakończył.
 7. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 8. Kupujący, który wypowie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na prowadzenie Konta na platformie kursowej Sprzedawcy, nie będzie miał możliwości korzystania z przypisanych Kursów online lub innych Produktów na platformie kursowej.
 9. Usunięcie Konta na platformie kursowej Sprzedawcy nie oznacza usunięcia danych osobowych, które są powiązane z transakcją handlową, w szczególności ze złożonym zamówieniem lub wystawionymi w tym czasie dokumentami księgowymi (rachunek, faktura, etc). Te dane osobowe nadal mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu udokumentowania sprzedaży, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stroniewww.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci

§12

Newsletter.

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych przez Sprzedawcę (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji („anuluj/wypisz się”), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.
 6. Kupujący, który zapisze się na newsletter Sprzedawcy może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w tym celu, bez wpływu na zgodność tego przetwarzania przed jej odwołaniem. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stroniewww.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci

§13

Formularz kontaktowy.

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu/Serwisu, formularz kontaktowy lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stroniewww.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci

§14

Autorskie prawa majątkowe.

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład treści, nagrania, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Produktów, osoba która dokonała naruszenia (w tym Klient), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej. 
 7. Prawa autorskie do Produktów i Kursów online przysługujące Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej. Z tytułu naruszenia tych praw Sprzedawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 8. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 1. Usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Plik lub Kurs online.
 2. Zwielokrotniać Pliku lub Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

§15

Platforma ODR.

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§16

Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.